RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

PRZY POBRANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowo-Usługowa Agata Stachowiak z siedzibą w Kołobrzegu ul. Starynowska 18A

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

  • związanych z transakcjami (zawarciem i realizacją umowy sprzedaży),w tym dotyczących realizacji zawartych umów takich jak obsługa procesu reklamacji (gwarancji),świadczenie usług serwisowych (art.6 ust. 1 lit b) i c) RODO);
  • w celu prawnego obowiązku związanego np. z ubezpieczeniem, rejestracją pojazdu lub z wystawieniem i przechowywaniem dokumentów oraz faktu. r (art. 6 ust 1 lit b) i c) RODO);
  • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z 6 ust. 1 1it f RODO ),ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Firmy Handlowo Usługowej Agata Stachowiak z siedzibą w Kołobrzegu ul. Starynowska 18A, lub inne podmioty, którym przekazane może być konieczne w celu realizacji uzasadnionych celów administratora takich jak obsługa reklamacji, obsługa roszczeń o zapłatę lub obsługa wymienionych wyżej uzasadnionych celów

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Podane dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust. I lit b),c) i lit f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

6. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to konieczne, tj.

  • Dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy, obsługą procesu reklamacji; świadczenia usług, serwisowych, lub dochodzenia roszczeń o zapłatę ;przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana /Pani osoby, ich sprostowania ;usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Macie Państwo prawo do wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych o ile przetwarzania dokonywane jest w oparciu o art.6 ust. 1 lit f RODO.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pani, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych naruszają przepisy prawa;
  • Dane osobowe pochodzą Od osoby, której dane dotyczą;
  • Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji transakcji sprzedaży oraz obsługi roszczeń gwarancyjnych świadczenia usług serwisowych. Brak podania danych osobowych uniemożliwia nam wypełnienie obowiązków wynikających z Karty Gwarancyjnej oraz świadczenia usług serwisowych.

goldenline logo
linkedin logo

Call Now